Giới thiệu

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT

Trung tâm Tin học ứng dụng trực thuộc Trường Đại học Thành Đông được thành lập tháng 12 năm 2020 theo Quyết định số 34/QĐ-HĐT của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thành Đông; địa chỉ tại: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: (i) Đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ Tin học theo nhu cầu xã hội; (ii) Phát triển các chương trình hợp tác, liên kết xây dựng thương hiệu của Trung tâm và Trường Đại học Thành Đông; (iii) Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng phục vụ những yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề trong lĩnh vực Tin học ứng dụng.


​CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT Chức danh,Họ và tên Ngày sinh Chức vụ
1

ThS. Phạm Thu Thuận

03/09/1981 Giám đốc trung tâm
2 TS. Nguyễn Chí Hiếu 27/12/1959 Phó giám đốc trung tâm
3 PGS.TS. Nguyễn Văn Định 16/01/1951 Thành viên
4 ThS. Phạm Thị Trang 02/01/1986 Thành viên
5 ThS. Trần Đức Cường 12/01/1986 Thành viên
6 ThS. Hoàng Anh Tuấn 04/07/1986 Thành Viên
7 ThS. Nguyễn Văn Tuân 23/08/1980 Thành viên
8 ThS. Nguyễn Thị Trang 24/06/1986 Thành viên
9 ThS. Phan Thiết Trình 26/06/1984 Thành viên
10 ThS. Tiêu Văn Giang 29/06/1975 Thành viên
11 CN. Trần Văn Tuấn 04/05/2000 Thành viên
12 CN. Đỗ Quốc Hưng 1997 Thành viên
13 CN. Lê Ngọc Hoàng Anh 26/04/1998 Thành viên